Obowiązek informacyjny (Polityka prywatności Optima Artur Góral)

1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Optima Artur Góral z siedzibą w Kłomnicach (42-270) przy ul. Pocztowej 13 wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o działalności gospodarczej pod numerem NIP: 7722186851 (dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora.

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator jednocześnie informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo:

   • wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
   • dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
   • żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
   • usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
   • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
   • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres artur.goral@finmore.pl lub kontakt pisemny na adres Optima Artur Góral  Kłomnice (42-270) ul. Pocztowa 13.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

   • w celu świadczenia przez Administratora danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz innych usług będących w ofercie Administratora, – podstawą przetwarzania jest zawarta z Panem/Panią umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenie w spotkaniu z ekspertem/partnerem Administratora danych celem poszukiwania dla Pana/Pani odpowiedniej usługi;
   • marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   • marketingu bezpośredniego produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
   • wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
   • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

   • w zakresie świadczenia usług, w tym usług pośrednictwa finansowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz innych usług będących w ofercie Administratora dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
   • w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
   • w zakresie wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach:

   • Formularze kontaktowe – dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularze kontaktowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na Pana/Pani wiadomości oraz prowadzeniu z Panem/Panią komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W przypadku gdy Pan/Pani zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.
   • Newsletter – Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania wiadomości z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi. Podczas zapisu na Newsletter wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany przez siebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera.
   • Komunikator Messenger/LiveChat/Czater – Administrator stwarza możliwość kontaktu poprzez stronę internetową za pośrednictwem komunikatora dostarczanego przez usługodawców Meta Platforms, Inc. Czater.pl lub LiveChat S.A. pl. Kontaktując się z Nami przy użyciu komunikatora, Użytkownik nie musi podawać żadnych danych osobowych. Administrator zacznie przetwarzać dane osobowe Użytkownika dopiero w sytuacji, w której Użytkownik dobrowolnie poda swoje dane. Treść rozmowy jest zapisywana i przechowywana przez Administratora, a Pan/Pani ma możliwość otrzymania kopii przeprowadzonej rozmowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Telefon z strony internetowej (Call back) – Administrator zapewnia Państwu możliwość podania swojego numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu telefonicznego z naszej strony. Podstawą prawną przetwarzania podanego przez Użytkownika numeru telefonu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu telefonicznego i prowadzeniu komunikacji na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu zwiększenia jakości obsługi klienta. Podanie numeru telefonu oraz danych osobowych podczas rozmowy jest dobrowolne.
   • Zgłoszenia ofert lub zapotrzebowania na nieruchomość – wykorzystując formatkę zgłoszenia w celu zgłoszenia nieruchomości do sprzedaży, akceptujecie Państwo, że podane dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy zgłoszenia oraz kontaktu z zwrotnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie niezbędność do podjęcia działań w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie przyjętego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • Blog oraz przetwarzanie danych w komentarzach – Administrator stwarza możliwość komentowania wpisów w zakładce blog. W związku z tym dobrowolne podanie przez Państwa danych w postaci imienia i adresu email wierze się z koniecznością przetwarzania tych danych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zarządzaniu komentarzami do treści zamieszczonych na Stronie.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom w formie udostępnienia, np. deweloperom, notariuszom, pośrednikom współpracującym, innym współpracownikom administratora czy firmom zajmującym się wykończeniem wnętrz, ale tylko w przypadku pozyskania Pana/Pani zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili może się do nas Pan/Pani zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Pana/Pani zgody.

8. Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Pana/Pani (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie) oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazi Pan/Pani taką zgodę.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, w tym usług pośrednictwa finansowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz innych usług będących w ofercie Administratora jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.

11. Na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Pana/Pani potrzeb.

12. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl)